Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIV/124/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/10/1 Rady Gminy Secemin z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020

Uchwała Nr XIV/123/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Seceminie za 2019 rok

Uchwała Nr XIV/122/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XIV/121/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/19 Rady Gminy Secemin z dnia 22 listpada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XIV/120/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XIV/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zobowiązania Wójta do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o niedpłatne nabycie przez Gminę Secemin nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XIV/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Secemin niezabudowanej działki, położonej w obrębie geodezyjnym 13 - Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 452/5

Uchwała Nr XIV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompstujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XIV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Uchwała Nr XIV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalania zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwała będzie dieta

Uchwała Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmain budżetu gminy Secemin na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025

Uchwała Nr XIV/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026

Uchwała Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetuGminy Secemin na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/109/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-06 08:01:58, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)