Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Secemin  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://secemin.eobip.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2

29-145 Secemin

Tel.: 034 355 60 17

 

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji:     2009 - 03 - 09

Data aktualizacji:  2020 - 09 - 28

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

-  wersja kontrastowa,

-  serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np. NVDA.

 

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej i cyfrowej jest Dominik Stawiarz, e-mail: dominik.stawiarz@secemin.pl, telefon: 034/ 355 0 44.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Gminy Secemina, ul. Struga 2, 29-145 Secemin.

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy głównym wejściu,  przy schodach zamontowany jest dzwonek w celu przywołania pracowników Urzędu przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Na parter zapewniono dostęp poprzez schodowłaz. Ze względu na brak windy Pracownicy Urzędu zapewniają obsługę tych osób na poziomie parteru. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniono komunikację w formie - pracownik schodzi do klienta po telefonicznym zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Toalety na parterze nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do urzędu.

 

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: istnieje możliwość  skorzystanie z usługi tłumacza migowego, poprzez połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy – po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
(pod numer: 34/ 3556 017) lub mailowym na adres: gmina@secemin.pl.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2020-09-28
Data publikacji:
2020-09-28
Data ostatniej zmiany:
2021-01-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-01 14:16:50, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)