Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony RG.271.11.20120EW

Ikona statystyk

Drodzy Wykonawcy,

informujemy, że w dniu 26.03.2020 r. zostały opublokowane odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w dniu 23 marca 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami oraz Załącznikiem nr 9a do SIWZ - projekt wykonawczy. 

Zmianie uległa treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co odzwierciedla Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540054574-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.

Termin składania ofert ulega zmianie. Oferty można składać do dnia 6 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 !!!

Ogłoszenie nr 540054574-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.

Secemin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 522563-N-2020
Data: 11/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Secemin, Krajowy numer identyfikacyjny 15139899400000, ul. ul. Struga  2, 29-145  Secemin, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48343556017, e-mail przetargi@secemin.pl, faks +48343556017.
Adres strony internetowej (url): www.secemin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żelisławicach obejmującego realizację:  Boiska wraz z trybunami systemowymi, piłkochwytami i oświetleniem sztucznym
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żelisławicach obejmującego realizację:  Boiska wraz z trybunami systemowymi, piłkochwytami i oświetleniem sztucznym. Opis budowy boiska sportowego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zawarte są w projekcie budowlanym (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz projekcie wykonawczym (załącznik nr 9a do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-01, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-06, godzina: 10:00.

____________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Wykonawcy,

informujemy, że w dniu 24.03.2020 r. zostały opublikowane odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w dniu 20 marca 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

____________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Wykonawcy, informujemy, że w dniu 17.03.2020 r. zostały opublikowane odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w dniu 13 marca 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami. 

____________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Wykonawcy,

Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Proszę o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia. Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

Ogłoszenie nr 540045529-N-2020 z dnia 12-03-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 522563-N-2020
Data: 11/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Secemin, Krajowy numer identyfikacyjny 15139899400000, ul. ul. Struga  2, 29-145  Secemin, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48343556017, e-mail przetargi@secemin.pl, faks +48343556017.
Adres strony internetowej (url): www.secemin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4)
W ogłoszeniu jest: 8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, do oferty należy załączyć: a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - oświadczenie o spełnieniu warunku zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - oświadczenie o spełnieniu warunku zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: - oświadczenie o spełnieniu warunku zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcja) do oferty muszą być załączone w/w oświadczenia podpisane przez pełnomocnika konsorcjum, który będzie uprawniony do reprezentowania wszystkich członków konsorcjum lub podpisane przez każdego członka konsorcjum oddzielnie, ewentualnie podpisane wspólnie przez wszystkich. - załącznik nr 5 do SIWZ zawierający wykaz zrealizowania przynajmniej jednego zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu drogi o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem nazwy, wartości, terminu, miejsca realizacji zamówienia oraz podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych. - dokumenty potwierdzające realizację zadań wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcja) lub powoływania się przez Wykonawcę na doświadczenie Podwykonawcy, do oferty musi być załączone w/w oświadczenie i dokumenty podpisane (dotyczące) podmiotu, który zrealizował dane roboty budowlane.
W ogłoszeniu powinno być: 8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, do oferty należy załączyć: a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - oświadczenie o spełnieniu warunku zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - oświadczenie o spełnieniu warunku zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: - oświadczenie o spełnieniu warunku zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcja) do oferty muszą być załączone w/w oświadczenia podpisane przez pełnomocnika konsorcjum, który będzie uprawniony do reprezentowania wszystkich członków konsorcjum lub podpisane przez każdego członka konsorcjum oddzielnie, ewentualnie podpisane wspólnie przez wszystkich. - załącznik nr 5 do SIWZ zawierający wykaz zrealizowania przynajmniej jednego zadania w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem nazwy, wartości, terminu, miejsca realizacji zamówienia oraz podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych. - dokumenty potwierdzające realizację zadań wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcja) lub powoływania się przez Wykonawcę na doświadczenie Podwykonawcy, do oferty musi być załączone w/w oświadczenie i dokumenty podpisane (dotyczące) podmiotu, który zrealizował dane roboty budowlane. 8.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
Edyta Włodarska
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2020-03-11
Data publikacji:
2020-03-11
Data ostatniej zmiany:
2020-05-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-15 15:13:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)