Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Dotyczy działki nr 99/4, obręb Psary Kolonia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Dotyczy działek nr 228/3 i 99/6, obręb Psary Kolonia

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023"

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - działka nr 198/1, obręb Wałkonowy Dolne

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - działka nr 1109/1, obręb Secemin

Zbieranie statystyk

Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin

Zbieranie statystyk

dotyczy: realizacji „ Programu usuwania azbestu z terenu gminy Secemin” jest możliwe do realizacji dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu

Zbieranie statystyk

Termin zgłaszana roszczeń do 17 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Dotyczy działki nr 99/4, obręb Psary Kolonia

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Secemin

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Secemin informuje, że zadanie pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Secemin” jest możliwe do realizacji dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XI/63/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Secemin"

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Secemin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk
Dotyczy zadania:  pn.: Realizacja „ Programu usuwania azbestu z terenu gminy Secemin”

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk
dotyczy: konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Seceminie

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-29 13:53:35, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)