Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zawiadomienie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

 o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie "Chrząstów"  Koniecpol

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego

Decyzja

Ikona statystyk

w sprawie scalania gruntów wsi Bichniów

Obwieszczenie

Ikona statystyk

 o polowaniu zbiorowym- Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Szczekocinach

Zawiadomienie GKN.6821.1.5.2019.IŚ

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Celiny

ZAWIADOMIENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Ikona statystyk

o zebraniu uczestników scalania wsi Bichniów

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych szesciu obrębów ewidencyjnych gminy Secemin

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.6622.3.1.2016 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odesłania do Wojewody Świętokrzyskiego -Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach akt postępowania scaleniowego gruntów wsi Bichniów gminy Secemin wraz z odwołaniami

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.3.2016 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia daty zakończenia postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych preze nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałówe we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.6622.3.1.2016 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie odesłania do Wojewody Świętokrzyskiego -Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach akt postępowania scaleniowego gruntów wsi Bichniów gminy Secemin wraz z odwołaniami

REKOMENDACJA PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ikona statystyk

projekt realizowany przez Gminę Secemin pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, konkursu nr POWR.02.19.00-IŻ.00-00-003/18” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu nad linia kolejową nr 4(CMK)  wraz zdojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odinku Secemin- Bichniów od km 1+242 do km 1+617"

OBWIESZCZENIE -WODY POLSKIE

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzienie wód opadowych i roztopowych do wód i do rowów pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 786

Zawiadomienie

Ikona statystyk

dot. odczytania decyzji Starosty Włoszczowskiego w sprawie scalenia gruntów wsi Bichniów


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-25 15:28:02, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)