Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIII/77/04 z dnia 11 lutego 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2004 n

Uchwała Nr XIII/78/04 z dnia 11 lutego 2004 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr 118/XXXI/97 Rady Gminy
Secemin z dnia 27 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad
utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XIV/79/04 z dnia 29 marca 2004 roku

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2004 rok

Uchwała Nr XIV/80/04 z dnia 29 marca 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie: udziału Gminy Secemin w tworzeniu Regionalnego Biura
Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

Uchwała Nr XIV/81/04 z dnia 29 marca 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży iw miejscu sprzedaży, ustalenia zasad
usytuowania na terenie gminy Secemin miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego
oraz rocznego sprawozdania z działalności SP ZOZ w Seceminie

Uchwała Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie :przystąpienia do opracowania planu rozwoju lokalnego.

Uchwała Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Secemin Nr 3/I/02 z dnia 19 listopada
2002 f- W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin.

Uchwała Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 79/XIV/04 Rady Gminy
Secemin z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy
Secemin na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/88/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie.

Uchwała Nr XVI/89/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność
gminy Secemin.

Uchwała Nr XVI/90/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr l 541XXXVI/0l z dnia
28 listopada 200 l r. w sprawie: wystąpienia Gminy Secemin ze
Związku Międzygminnego "EKOLOGIA".

Uchwała Nr XVI/91/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku

Ikona statystyk
W sprawie; zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
gminy Secemin.

Uchwała Nr XVI/92/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-25 15:02:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)