Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Uchwała Nr XXXII/215/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie podziału gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXI/214/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2018 rok"

Uchwała Nr XXXI/213/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr XXXI/212/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXXI/211/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin

Uchwała Nr XXXI/210/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXI/209/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/208/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/207/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Secemin na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu

Uchwała Nr XXX/206/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin

Uchwała Nr XXX/205/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Uchwała Nr XXX/204/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Uchwała Nr XXX/203/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Secemin niezabudowanych działek połozonych w obrębie geodezyjnym Secemin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 420/13 i 452/4.

Uchwała Nr XXX/202/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

Uchwała Nr XXX/201/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-21 14:05:30, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)