Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE

Ikona statystyk

Nr sprawy: IR. 7021- 1/09                                                                                                                                          Secemin, dnia 19.08.2009 r.

1. Zamawiający;     Gmina SECEMIN

                                 29-145 Secemin, ul. Struga 2

                                  woj. Świętokrzyskie

                                 tel./fax. 034 / 35-56-017

                                  e-mail: ugsecemin@fortes.com.pl

                                 adres  strony  internetowej   www.secemin.eobip.pl

                                    godziny urzędowania:  7.30 do 15.30

                                   NIP  656-19-19-620    REGON 151398994

OGŁOSZENIE

O PLANOWANEJ  USŁUDZE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) określonego   w art. 4 pkt. 8.

                W związku  z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  i z tego tytułu powstania obowiązku pobrania jednorazowej opłaty  określanej terminem „RENTY PLANISTYCZNEJ” a także obowiązku pobierania opłaty  określanej terminem „OPAŁTY ADIACENCKIEJ” Zamawiający prosi o przedstawienie oferty cenowej   w następującym zakresie:

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

1.1  Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wzrostu  wartość  nieruchomości

       w związku z uchwaleniem miejscowych  planów zagospodarowania

       przestrzennego dla działek zbytych  w okresie; od dnia obowiązywania planów

      do dnia 10 czerwca 2011 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

       o gospodarce nieruchomościami   i rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września

       2004r. w sprawie wyceny nieruchomości sporządzenia operatu szacunkowego  

       /na  podstawie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

       obejmujących obszar gminy SECEMIN.

1.2  Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wzrostu  wartość  nieruchomości

        w celu naliczenia opłaty adiacenckiej od dnia obowiązywania uchwały dot. wysokości  

        opłaty adiacenckiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

        nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r.

        w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego. 

1.3  Zamawiający zapewni materiały wejściowe niezbędne do sporządzenia operatów .

      

1.4 Planowana (zakładana) przez Zamawiającego ilość operat szacunkowych do wykonania

      – 10 szt. Jeden operat szacunkowy będzie zawierał nieruchomości gruntowe podlegające

      przedmiotowej wycenie ujęte w jednej księdze wieczystej.

1.5  Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

       a)  przygotowanie operatu szacunkowego  wyceny w terminie nie dłuższym niż 30 dni

            od przekazania przez zamawiającego zlecenia i niezbędnych dokumentów;

       b) przygotowanie operatu szacunkowego  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;

       c) ponoszenie kosztów uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do   

           przedstawienia w operacie szacunkowym ( np. wypis z rejestru ewidencji gruntów)   

           z wyłączeniem materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego;

      d)  współpraca i profesjonalna pomoc w postępowaniu administracyjnym

            i sądowym;

      e)  operat szacunkowy należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi

           w szczególności:

           -  Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

              (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.);

           -  Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.);

           -  Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

              (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

           -  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

              (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

           -  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny

  nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.).

2.  Informacje o dokumentach jakie ma dostarczyć wykonawca.

2.1 . Formularz  cenowy (zał. Nr 1)

2.2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków (zał. Nr 2)

2.3.  Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego (zał. Nr 3)

2.4.  Oświadczenie (zał. Nr 4)                                                                      

Wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV – 71 31 90 00-7 – usługi biegłych

kod CPV – 70 00 00 00-1 – usługi w zakresie nieruchomości

3. Cena

Proszę o podanie w Formularzu cenowym cenę netto i brutto (cyfrowo i słownie) za sporządzenie
jednego operatu szacunkowego wyceny ustalającej  wzrost wartości nieruchomości.

Informuję, że zaproponowane ceny będą  porównywane z innymi ofertami.

Z Wykonawcą który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      

Nazwa kryterium:   cena

Waga:  100%

Oferty należy składać do dnia  24 września 2009 r. do godz. 10.30

w siedzibie Zamawiającego:

                           Urząd Gminy SECEMIN

                           ul. Struga 2, 29-145 Secemin

                           pokój nr 15 (sekretariat)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z oświadczeniami należy przesłać do Zamawiającego.

Uwaga:  dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki

               / nie nadania/.

Wyniki zostaną przesłane pisemnie wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz podane na stronie internetowej  www.secemin.eobip.pl 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest :

Stanisława ZALAS  tel. 034/35 56 017 w. 34 w godzinach  pracy zamawiającego tj. 7.30 – 15.30

Załączniki:

1. Formularz  cenowy (zał. Nr 1)

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (zał. Nr 2)

3. Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego (zał. Nr 3)

4. Oświadczenie (zał. Nr 4)

5. Projekt umowy (zał. Nr 5) 

                                                                                 

                                                                                                       W Ó J T

                                                                                                  Józef Bujak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-08-19
Data publikacji:
2009-08-19
Data ostatniej zmiany:
2009-08-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)