Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Ikona statystyk

wwwIR.7525-2/1-2/09                                                                              Secemin, dnia 05.10.2009 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. „ Budowa kanalizacji

              sanitarnej w aglomeracji Secemin ” w części dotyczącej miejscowości  :

              Secemin w ul. Czarnieckiego i Kościuszki oraz miejscowości Brzozowa.

Informujemy, iż wpłynęły następujące pytania, na które obowiązują  odpowiedzi:

  1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studzienek betonowych o średnicy 1000 na przykanalikach na studzienki PP o średnicy 425.

    Odpowiedź:

    Na podstawie art. 38 pkt. 4 modyfikujemy SIWZ wprowadzając zmiany w  przedmiarze:

    „kanał grawitacyjny z przyłączami” w pkt. 3 „roboty montażowe przyłącza”

    wykreślając treść wiersza 66 oraz 67.

    Jednocześnie wprowadzamy wiersz 66 o następującej treści:

    podstawa: KNR-W-2-18 0517-01,

    opis wyliczenia: studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN”o śr. 315-425 mm

    zamknięte stożkiem betonowym, lub równoważne,

    j.m./poszcz : 189 kpl.

    Razem: 189

    oraz wiersz 67:

    podstawa: KNR-W-2-18 0517-01,

    opis wyliczenia: studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN”o śr. 315-425 mm

    zamknięte włazem żeliwnym typu ciężkiego, lub równoważne,

    j.m./poszcz : 120 kpl.

    Razem: 120

    Zmianę tę mają obowiązek uwzględnić wszyscy oferenci w swoich kosztorysach 

    ofertowych.

  1. Brak przedmiarów zasilania energetycznego przepompowni P3.

Odpowiedź:  

Zamawiający ze względu na dużą pojemność zamieszczanych materiałów przetargowych omyłkowo nie zamieścił przedmiarów zasilania energetycznego przepompowni ścieków P3. Niniejszym pismem na podstawie art. 38 pkt. 4 modyfikujemy SIWZ dodając przedmiar robót na zasilanie energetyczne przepompowni P3. Zmianę tę mają obowiązek uwzględnić wszyscy oferenci w swoich kosztorysach ofertowych.

  1. Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za wniesione prawidłowo wadium na jednego z nich, tj. Lidera Konsorcjum Wykonawcy.

Odpowiedź:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za wniesione prawidłowo wadium przez jednego z nich, tj Lidera Konsorcjum Wykonawcy.

                                                                             Z poważaniem

                                                                                    Wójt

                                                                               Józef Bujak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-10-08
Data publikacji:
2009-10-08
Data ostatniej zmiany:
2009-10-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)