Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk

RG-VI.6233.6.2013.JŁK                                                           Secemin, dnia 22.05.2013 r.

Z A Ś W I A D C Z E N I E

o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), w związku z art. 9 b i art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) zaświadcza się, że do prowadzonego przez Wójta Gminy Secemin rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pod numerem 2/2012, dokonano w dniu 22.05.2013 r. zmiany wpisu w pkt. 5 zaświadczenia.

1. Nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy:

   P.P.H.U. ,,TAMAX”  Tadeusz Cieślak

2. Oznaczenie siedziby i adresu firmy/przedsiębiorcy:

    ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP:

     656-100-12-76

4. Numer identyfikacyjny REGON:

    290337134

5. Określenie   rodzaju  odbieranych   odpadów   komunalnych   zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra     Środowiska     dnia  27   września   2001 r.     sprawie    katalogu   odpadów   (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206):

Kod odpadu

Rodzaj odpadów

15

 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
 filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

 Opakowania z tworzyw sztucznych

Kod odpadu

Rodzaj odpadów

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

 Opakowania z metali

15 01 05

 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

 Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16

Odpady nieujęte w innych grupach

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

Zużyte opony

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

Kod odpadu

Rodzaj odpadów

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08

Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
 w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 

 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

(z wyłączeniem 15 01)

20 01 01      

Papier i tektura

20 01 02      

Szkło

Kod odpadu

Rodzaj odpadów

20 01 08      

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10      

Odzież

20 01 11      

Tekstylia

20 01 13*   

Rozpuszczalniki

20 01 14*    

Kwasy

20 01 15*    

Alkalia

20 01 17*    

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*    

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*   

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*   

Urządzenia zawierające freony

20 01 25      

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*    

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*    

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30      

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*   

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32      

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*   

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi              w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory         zawierające te baterie

20 01 34      

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
 w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36      

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione                       w 20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

Kod odpadu

Rodzaj odpadów

20 01 37*    

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38      

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39      

Tworzywa sztuczne

20 01 40      

Metale

20 01 41     

Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80      

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99      

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 02  

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)                                                           

20 02 01      

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02      

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03      

Inne odpady nie ulegające biodegradacji                                                                                          

20 03 

Inne odpady komunalne                                                                                             

20 03 01       

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02       

Odpady z targowisk

20 03 03       

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04       

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06       

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach                                                        

POUCZENIE

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) wnioskodawca wniósł opłatę skarbową za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości 25 zł w dniu 20.05.2013 r. na konto Urzędu Gminy Secemin.


Otrzymują:


1. P.P.H.U ,,Tamax”

Tadeusz Cieślak

ul. Dworcowa 46

28-340 Sędziszów

2.      a/a

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2013-05-23
Data publikacji:
2013-05-23
Data ostatniej zmiany:
2013-05-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)