Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

KONKURS NA PRACOWNIKA ds. KOMUNALNYCH (inspektor ds. komunalnych)

Ikona statystyk

WÓJT GMINY  SECEMIN

OGŁASZA

na podstawie art. 11 i 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami):

KONKURS NA PRACOWNIKA ds. KOMUNALNYCH

(inspektor ds. komunalnych)

Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko urzędnicze, w pełnym wymiarze czasu pracy,

Wymagania niezbędne kandydata:

 

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wykształcenie wyższe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 • Wiedza z zagadnień związanych z ochroną środowiska, gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadami, znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, ustawy o samorządzie gminnym, kpa, instrukcji kancelaryjnej itp.
 • Obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, kreatywność, samodzielność, własna inicjatywa, zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS OFFICE),

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie administracyjne, prawnicze, lub z zakresu ochrony środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy lub w urzędzie administracji publicznej.
 • Znajomość metod i technik pracy biurowej,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność aplikowania do WFOŚiGW i innych funduszy;
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

·         Zorganizowanie i wdrożenie planu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie;

·         Przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;

·         Przygotowywanie planów rozwoju i finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy;

·          Prowadzenie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie ochrony środowiska, zwierząt;

·         Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz projektów zarządzeń Wójta Gminy;

·         Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

·         Wydawanie stosownych zaświadczeń.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Życiorys (CV).
 • Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń oraz uprawnień  specjalistycznych.
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i osiągnięcia zawodowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne.
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych   osobowych ( Dz.U. Z 2002r.Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać w sekretariacie pokój nr 15 Urzędu Gminy Secemin  ul. Struga 2  29-145 Secemin lub drogą pocztową (za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu, dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane) w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 04.05.2012 roku do godz. 14.00

   Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w  pokoju nr 15 UG Secemin lub telefonicznie tel.(34) 355 60 17, e-mail gmina@secemin.pl.

         Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej przez tutejszy Urząd.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.secemin.eobip.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Secemin.

Secemin, 19.04.2012 r.

Wójt GMINY SECEMIN

mgr Sławomir Krzysztofik

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Rafał Duś
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-04-23
Data ostatniej zmiany:
2012-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)