Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ogłoszenie o konkursie

Ikona statystyk

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Seceminie

 

§ 1. Wójt Gminy Secemin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Seceminie.

 

§ 2.  Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1.     Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.

2.     Ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje, wymagane do zajmowania stanowiska w szkole podstawowej i gimnazjum.

3.     Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

4.     Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

5.     Uzyskał:

- w okresie ostatnich pięciu lat pracy co najmniej dobrą ocenę pracy,

- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku,

- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

6.     Posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy.

7.     Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Kara Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

8.     Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.     Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

10.  Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)

 

§ 3.  Do konkursu może przystąpić także kandydat nie będący nauczycielem, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.      Posiada obywatelstwo polskie, w tym, ze wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

2.      Ukończył studia magisterskie.

3.      Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

4.      Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

5.      Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnieniu.

6.      Spełnia wymagania określone w § 2 pkt 2,6,8,10.

 

 

§ 4.  Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły składa następujące dokumenty:

1.      Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.

2.      Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.

3.      Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje: o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –  w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.

4.      Oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 3.

5.      Oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność oryginałem kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów magisterskich oraz inne dokumenty wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

6.      Oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym, dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

7.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.

8.      Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

9.      Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm. )

11.    Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku na dyrektora szkoły.

12.    Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.

13.    Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 146, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

15.    Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

16.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

§ 5. 1. Wymagane oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Secemin:  29 – 145 Secemin, ul. Struga 2, II piętro, sekretariat lub pocztą,   z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Seceminie” w terminie do dnia 25.06.2012r. do godz. 1500 .

2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta.

3. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Seceminie tel. (34) 3556077 wew. 46

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci składający oferty zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

 

Secemin, dn. 06.06.2012r.

Wójt Gminy Secemin

(-) Sławomir Krzysztofik

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Rafał Duś (admin)
Data wytworzenia:
2012-06-06
Data publikacji:
2012-06-06
Data ostatniej zmiany:
2012-06-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)