Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/162/02 z dnia 20 marca 2002 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Seceminie.

Uchwała Nr III/25/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2002

Uchwała Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie : powołania komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr III/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: powołania Komisji rewizyjnej.

Uchwała Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie : Statutu Gminy Secemin.

Uchwała Nr II/21/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2002 rok

Uchwała Nr II/20/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 161.XXXVIII/02 Rady Gminy
Secemin z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok, oraz w uchwale
Nr I 77IXLI/02 z dn.26.06.2002r.

Uchwała Nr II/19/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy
Secemin do dokonywania za Urząd Gminy
Secemin czynności z zakresu prawa pracy
wobec Wójta Gminy Secemin.

Uchwała Nr II/18/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Secemin

Uchwała Nr II/17/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej

Uchwała Nr II/16/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: opłaty administracyjnej na 2003 rok.

Uchwała Nr II/15/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr II/14/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
na 2003 rok.

Uchwała Nr II/13/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie podatku leśnego na rok 2003.

Uchwała Nr II/12/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie średniej ceny skupu żyta przyj~tej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego w 2003 roku na terenie
Gminy Secemin , zarządzenia poboru podatku rolnego
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasen~ów i wynagrodzenia za inkaso

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)