Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIX/126/16 z dnia 16 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XVIII/125/16 z dnia 28 września 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin.

Uchwała Nr XVIII/124/16 z dnia 28 września 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr XVIII/123/16 z dnia 28 września 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 roku

Uchwała Nr XVII/122/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin.

Uchwała Nr XVII/121/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Uchwała Nr XVII/120/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Krzepice.

Uchwała Nr XVII/119/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Secemin

Uchwała Nr XVII/118/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy  na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/117/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr XVI/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XVI/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie upoważnienienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała Nr XVI/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Uchwała Nr XVI/113/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVI/112/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Secemin.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)