Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIII/110/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

Uchwała Nr XIII/108/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie za 2018 rok

Uchwała Nr XIII/107/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w  2020 roku

Uchwała Nr XIII/106/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr XIII/105/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2020 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XIII/104/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/103/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

Uchwała Nr XIII/102/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie trybu i sposobu powoływania i  odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XIII/101/19 z dnia 22 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XII/99/19 z dnia 30 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół
i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin

Uchwała Nr XII/100/19 z dnia 30 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zobowiązania Wójta do wystąpięnia do Wojewody Świętokrzyskiego z wniosek o nieodpłatne nabycie przez Gminę Secemin nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XII/98/19 z dnia 30 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII/97/19 z dnia 30 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII/96/19 z dnia 30 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2019 r.

Uchwała Nr XII/95/19 z dnia 30 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)