Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXI/170/20 RADY GMINY SECEMIN

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2021 r. na terenie gminy Secemin

UCHWAŁA NR XXI/169/20 RADY GMINY SECEMIN

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXI/168/20 RADY GMINY SECEMIN

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026

UCHWAŁA NR XXI/167/20 RADY GMINY SECEMIN

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021

Uchwała Nr XX/166/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy

Uchwała Nr XX/165/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/19 Rady Gminy Secemin z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Secemin

Uchwała Nr XX/164/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/163/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/162/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XX/161/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr XX/160/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2020 rok

Uchwała Nr XX/159/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026

Uchwała Nr XIX/158/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin

 

Uchwała Nr XIX/157/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/156/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)