Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ikona statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr 53


Tytuł: Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników


 

I. Podstawa Prawna

 

 •   Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr.256, poz.2572 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244 poz. 1626 z późn zm.)

 


II. Wymagany wniosek

Formularze wniosku dostępne są:

 • w wersji papierowej w Urządzie Gminy Secemin, pokój nr 4,(parter)

 • w formie elektronicznej w zakładce (wzory formularzy) ikona pdf


Załączniki do wniosku

• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
• kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
• kopię świadectwa pracy młodocianego,
• kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo
• w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.


IV. Dokumenty do wglądu

  • dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości wnioskodawcy.

 


V. Opłaty

• Postępowanie nie podlega opłatom

 


VI. Termin załatwienia sprawy

 • Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy począwszy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

 

 • Decyzja wydawana jest w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Gminy.

 


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin
 pokój nr 4    

tel.34/399 57 43


Pracownik: Marzanna Żaczkiewicz


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 7:30 - 15:30


IX. Tryb odwoławczy

  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 


X. Uwagi

 •  

data utworzenia: 01.09.2012r.
data ostatniej aktualizacji: 01.09.2012 r.
data zatwierdzenia: 01.09.2012 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-16 13:23:48, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)