Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/256/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku, w sprawie okreslenia szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX/255/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku sprawie terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX/254/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXIX/252/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXIX/251/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Secemin

Uchwała Nr XXXIX/250/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta jako przyjetej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXV/224/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXV/223/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia odrebnego obwodu glosowania w Domu Pomocy Spolecznej w Woli Czaryskiej, a takze ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 25 maja 2014 r.

Uchwała Nr XXXV/222/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwaly w sprawie podzialu Gminy Secemin na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okregu wyborczym.

 

Uchwała Nr XXXV/221/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwaly w sprawie podzialu Gminy Secemin na stale obwody
glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.

Uchwała Nr XXXIV/216/14 z dnia 28 marca 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2014 rok".

Uchwała Nr XXXIII/202/14 z dnia 28 lutego 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów.

Uchwała Nr XXXIII/201/14 z dnia 28 lutego 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXXIII/200/14 z dnia 28 lutego 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatniepomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lubżywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr XXXIII/199/14 z dnia 28 lutego 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)