Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

2023/BZP 00110249

Ikona statystyk

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków

2022/BZP 00485021

Ikona statystyk

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i usuwania awarii sieci wod. - kan. na terenie Gminy Secemin od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

RG.271.18.2022.EW

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej nr 375002T Secemin - Zwlecza- Kluczyce w km 2+864 do km 4+454 - 1590 mb

RG.271.17.2022.EW

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

RG.271.12.2022.EW

Ikona statystyk

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

2022/BZP 00105763/01

Ikona statystyk

tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 Pzp

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

2022/BZP 00054714/01

Ikona statystyk

Remont sieci wodociągowej - ul. Kościuszki w Seceminie

2022/BZP 00018361/01

Ikona statystyk

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Secemin - roboty budowlane

2021/BZP 00292222/01

Ikona statystyk

Doposażenie w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej w Seceminie oraz Żelisławicach

2021/BZP 00274280/01

Ikona statystyk

Zmiana nawierzchni oraz przebudowa drogi gminnej nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce

2021/BZP 000243022/01

Ikona statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

2021/BZP00160768/01

Ikona statystyk

„Zakup i dostawa 9 szt. tablic interaktywnych wraz z uchwytami i okablowaniem oraz zakup i dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi Priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne RPO WŚ na lata 2014 -2020”

2021/BZP 00116998/01

Ikona statystyk

zamówienie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp pn. „Zakup i dostawa 9 szt. tablic interaktywnych wraz z uchwytami i okablowaniem oraz zakup i dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi Priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne RPO WŚ na lata 2014 -2020

Przetarg nieograniczony RG.271.26.2020.EW

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

RG.271.25.2020.EW

Ikona statystyk

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-22 15:00:57, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)