Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ikona statystyk

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sylwester Cieśla

tel. 41 300 55 99

email: iod@czi24.pl

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2021-10-19
Data publikacji:
2021-10-19
Data ostatniej zmiany:
2021-10-19

Obowiązek informacyjny

Ikona statystyk

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    Gmina Secemin
    ul. Struga 2
    29-145 Secemin
    reprezentowana przez Wójta Gminy Secemin

2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
    Sylwester Cieśla
    Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
    ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
    25-112 Kielce
    email.: iod@czi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
    1) realizacji przysługujących Gminie uprawnień bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych przepisami prawa     lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy     publicznej oraz niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi
    o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której     dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), e) i zgodnie z treścią ogólnego     rozporządzenia o ochronie danych/;
    2) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie     art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
    3) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi
    i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie
    art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
    4) zgodnym z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 1372 z późn. zm.);
    5) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności:
        - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
        - prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży;
        /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie
        z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających
z zawartych umów;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2021-10-19
Data publikacji:
2021-10-19
Data ostatniej zmiany:
2021-10-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-20 09:35:30, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)